کنترلینگ و حسابداری صنعتی

حسابداری مدیریت فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع شان میباشد. حسابداری مدیریت همچنین تهیه گزارش های مالی را نیز برای گروههای غیرمدیریتی مانند ذینفعان، بستانکاران، سازمانهای قانون گذار و مراجع مالیاتی را شامل می شود. ماژول Controlling  در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ، حوزه حسابداری مدیریت را کنترل نموده و اطلاعات دقیق و به موقع جهت تصمیم گیری در هر سازمان را ایفاد می نماید.

کنترلینگ و حسابداری صنعتی

حوزه Controlling  در سیستم مدیران دیتا به موارد زیر تقسیم بندی می گردد:

 •     حسابداری عوامل هزینه  Cost Element Accounting
 •     حسابداری مراکز هزینه    Cost Center Accounting
 •     حسابداری مراکز سود آوری Profit Center Accounting
 •     حسابداری بهای تمام شده کالا Product Cost Controlling
 •     حسابداری قیمت تمام شده پروژه Project Cost Accounting
 •     حسابداری مراکز سودآوری Profit Center Accounting
 •     تجزیه و تحلیل سود آوری Profitability Analysis
 •     حسابداری بر مبنای فعالیت Activity Based Costing

 

 

هریک از حوزه های فوق نیازهای حسابداری مدیریت را برحسب نیاز مدیران جمع آوری نموده و در فرایند تصمیم گیری کمک شایانی به آن ها می کند.

مزایا

 •     ارزشیابی و محاسبه قیمت تمام شده براساس ارزیابی و  واحد های پولی مختلف
 •     انجام قیمت گذاری انتقالی Transfer Price  بین شرکت های گروه
 •     محاسبه قیمت فعالیت ها برای انجام محاسبه بهای تمام شده کالا
 •     ثبت داده های ورود و خروج کالا  در دفتر کالا Material ledger
 •     محاسبه قیمت تمام شده پیش بینی و واقعی یک کالا
 •     قیمت تمام شده کالای فروش رفته و ازریابی مجدد آنها
 •     قیمت تمام شده کالاهای تولیدی
 •     محاسبه قیمت تمام شده بین شرکت های گروه
 •     محاسبه قیمت تمام شده بین مراکز سود آوری Profit Center Valuation
 •     مجاسبه قیمت تمام شده به تفکیک هر Plant
 •     قیمت تمام شده به تفکیک عوامل و اجزای بهای تمام شده Cost Component Split
 •     محاسبه قیمت تمام شده بین دوره Alternative valuation Run
 •     محاسبه قیمت تمام شده در Ledger  های مختلف (IFRS,GAAP, … )
 •     مقایسه قیمت تمام شده تولیدات   پیش بینی با واقعی و هر دوره با دوره های قبل
 •     تخصیص و تسهیم  هزینه های مراکز هزینه به تولید کالا
 •     توزیع واریانس استفاده شده در کالا و فعالیت (Distribution Usage Variance  (DUV
 •     آنالیز سود آوری  به صورت Account based, Cost Based
 •     آنالیز سود آوری به ازای محصول ، مشتری ، شهر ، استان ، منطقه و …
 •     What if Analysis

 

حسابداری عوامل هزینه    Cost Element Accounting شامل زیر شاخه های زیر است:

 •    هزینه یابی مراکز هزینه Cost Center
 •    هزینه یابی سفارشات داخلی Internal Order
 •    هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity Base Costing
 •    هزینه یابی پروژه ها  Project Cost