درخواست نمایندگی

مدیران دیتا به منظور توسعه ی بازار فروش و استفاده از ظرفیت های موجود پنهان از دید این شرکت، از کلیه ی شرکت های فعال در حوزه ی IT دعوت می نماید.

جهت اخذ نمایندگی رزومه کاری خود را به آدرس info@modirandata.com  ارسال نمایند.